do góry

Nabór na stanowisko: Referent ds. administracyjno- kadrowych


  SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY TURYSTYKI I REKREACJI W POPIELOWIE

  Ogłasza nabór na stanowisko: Referent ds. administracyjno- kadrowych

  1. Warunki:

  Praca na samodzielnym stanowisku

  Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu

  Zatrudnienie od grudnia 2021

  1. Oczekiwania:
  • Wykształcenie kierunkowe,
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • Znajomość obsługi programów MS Office, znajomość programu Płatnik, programu sprawozdawczego GUS, ZUS
  • Praktyczna znajomość zagadnień kadrowo- płacowych
  • Znajomość prawa pracy
  • Samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań
  • Miła aparycja oraz komunikatywność
  • Wysoka kultura osobista
  • Umiejętność nawiązywania kontaktów i  współpracy z instytucjami zewnętrznymi

  1. Zakres obowiązków:
  • Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych
  • Prowadzenie sporządzanie dokumentacji personalnej związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych,
  • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy,
  • rozliczanie oraz ewidencja czasu pracy,
  • przygotowanie i weryfikacja harmonogramów czasu pracy,
  • dbanie o terminową realizację badań lekarskich i szkoleń bhp,
  • rozliczanie należności ZUS i Urzędem Skarbowym
  • Sporządzanie sprawozdań GUS
  • Sporządzanie rozliczeń PIT
  • obsługa programu PŁATNIK
  • Sporządzanie umów cywilno-prawnych
  • Wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego oraz jego bieżąca obsługa
  • Obsługa sekretariatu SCKTiTR

  1. Wymagane dokumenty
  • list motywacyjny;
  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  
  • oświadczenia kandydata  
   - o  braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne                                          
   - o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,                                                                                                        
   - o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na danym stanowisku.

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zmianami), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlament Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO).Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie  z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami) „. 


  1. Miejsce i termin składania dokumentów

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć  na adres: Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie ul Powstańców 34, 46- 090 Popielów w kopercie opisanej „ Nabór na stanowisko referenta administarcyjno- kadrowego” lub na adres mailowy: kultura.fn@popielow.pl z tytułem „ Nabór na stanowisko referenta administarcyjno- kadrowego”

  Termin składania dokumentów: 30.10. 2021


  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-09-16 18:39:34 przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr